Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

Kaarsen makerij zeeland hierna genoemd als de Ondernemer: Een natuurlijk of rechtspersoon die
produkten en of diensten aanbied. 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf. 3.Overeenkomst op afstand: Overeenkomst die tot stand komt
door electronische middelen. 4.Bedenktijd: de termijn waar binnen de consument gebruik kan maken
van zijn herroepingsrecht. 5.Herroepingsrecht: het recht voor de consument om binnen de bedenktijd
af te zien van de overeenkomst. 7.Dag: kalenderdag

ARTIKEL 2 – IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER

R. Koning,  Kaarsenmakerijzeeland.nl  de Roterij 8a 4328 BA Burgh-Haamstede

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van de algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld.

ARTIKEL 4 – HET AANBOD

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten.
De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de
consument mogelijk te maken. De ondernemer maakt gebruik van waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

ARTIKEL 5- DE OVEREENKOMST

De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod
en het voldoen aan de daarbij getelde voorwaarden.

Indien de overeenkomst electronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende
technische maatregelen ter beveiliging van de electronische overdracht van data en zorgt hij
voor een veilige webomgeving.

De ondernemer kan zich binnen wetteliijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan is hij gerechtigd een bestelling te weigeren.

ARTIKEL 6 –HERROEPINGSRECHT BIJ LEVERING VAN PRODUCTEN

Bij aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder
opgave van redenen te ontbinden gedurende veertien dagen. Deze termijn gaat in op de dag
na ontvangst van het product door of namens de consument.

Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met product en verpakking Hij zal het
product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt zal hij het product
met al het geleverde terug zenden. Indien de consument de fabrieksverzegeling heeft verbroken
hoeft de ondernemer de producten niet terug te nemen.

Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van toezending
voor zij rekening alsmede de kosten van het retourneren. (Verzendkosten)

Indien de consument een bedrag betaald heeft zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk doch binnen 14 dagen na de terugzending terug betalen. De verzendkosten en kosten van het
gebruik van de creditkaart zoals provisie worden niet door de ondernemer terug betaald.

ARTIKEL 7 – DE PRIJS

Gedurende het aangaan van de overeenkomst en de uitlevering worden de prijzen niet verhoogd,
behoudens prijswijzigingen

ARTIKEL 8 – CONFORMITEIT EN GARANTIE

De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, die in
het aanbod vermelde specificaties.

ARTIKEL 9- LEVERING EN UITVOERING

De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij de uitvoering
van bestellingen en producten.

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.

De ondernemer zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 7 dagen uitvoeren. Indien de bezorging of uitlevering vertraging ondervindt zal de ondernemer
dit per E-mail melden.

ARTIKEL 10 – BETALING

Betaling kan op de volgende manieren a) Vooruit betaling per bank, b) Via Paypal.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vemelde betaalgegevens
onverwijld aan de ondernemer te melden.

In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen,
het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.